การปรับตัวของพันธุ์อ้อยแต่ละท้องถิ่นในเขตภาคกลาง (ปี 2541/42)

พันธุ์อ้อยที่น่าสนใจจากหลายหน่วยงานที่วิจัยพัฒนาพันธุ์อ้อย จำนวน 11 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ K87-17 K88-65 K88-87 K88-92 K89-22 K89-42 K89-54 K90-54 K90-77 90-2-318 และ 89-1-26 ที่่ผ่านจากการคัดเลือกขั้นตอนต่างๆ แล้วนำไปปลูกทดสอบในไร่เกษตรกร เขตภาคกลาง จำนวน 24 แปลง โดยใช้พันธุ์ K84-200 เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ เพื่อคัดเลือกพันธุ์ใหม่ที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมเขตภาคกลาง มีการวางแผนแบบ RCB. มี 4 ซ้ำ โดยปลูกพันธุ์ละ 5 แถวๆละ 8 เมตร ระยะปลูก 1.5 x 0.5 เมตร พื้นที่เก็บเกี่ยว 36.0 ตารางเมตร เก็บเกี่ยวในเดือนกุมภาพันธุ์-มีนาคม ระยะเวลาทดลอง 3 ฤดูกาล (2540-43) เมื่อพิจารณาจากข้อมูลต่างๆ รวม 2 ฤดูกาล (2540-42) พบว่า มีพันธุ์อ้อยที่น่าสนใจหลายพันธุ์ที่มแนวโน้ม เป็นพันธุ์การค้าในอนาคต คือ พันธุ์ K88-87 K88-92 K90-77 และ 90-2-318 โดยที่พันธุ์ K88-92 ให้ผลผลิตอ้อยเฉลี่ยสูงสุด (21.386 ตัน/ไร่) และสูงกว่าพันธุ์เปรียบเทียบ (K84-200) ประมาณ 37% รองลงมาคือพันธุ์ K90-77 (31%) 90-2-318 (30%) และ K88-87 (23%) สำหรับผลผลิตน้ำตาล พบว่า พันธุ์ K90-77 ให้ผลผลิตน้ำตาลเแลี่ยสูงสุด (2.601 ตัน/ไร่) และสูงกว่าพันธุ์เปรียบเทียบ (K84-200) ประมาณ 50% รองลงมาคือพันธุ์ 90-2-318 (47% ) K88-87 (23%) และ K88-92(22%) สำหรับคุณภาพความหวาน พบว่า พันธุ์K90-77 ให้ CCS เฉลี่ยสูงสุด (12.72CCS) และสูงกว่าพันธุ์เปรียบเทียบ (K84-200) ประมาณ 10% รองลงมาคือ พันธุ์ K90-2-318 (8%) K88-87(1%) และ K88-92 (-10%)

รายชื่อคณะทำงาน
อุบลวรรณ บุญวงศ์ศูนย์เกษตรอ้อยภาคกลาง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
รณยุทธ์ สัตยานิคมศูนย์เกษตรอ้อยภาคกลาง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
อดุลย์ พงษ์พัวศูนย์เกษตรอ้อยภาคกลาง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
สำเริง พิบูลย์เศรษฐ์ศูนย์เกษตรอ้อยภาคกลาง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
ชนะ กะรีวัตศูนย์เกษตรอ้อยภาคกลาง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี