การคัดเลือกช่วงที่ 2 ของอ้อยลูกผสม ชุด K97 (อ้อยปลูก)

ศูนย์เกษตรอ้อยภาคกลาง จ.กาญจนบุรี สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ได้้ทำการผสมพันธุ์ และคัดเลือกพันธุ์อ้อยลูกผสม ชุด K97 เพื่อคัดเลือกพันธุ์ใหม่ที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมเขตภาคกลาง โดยการนำพันธุ์อ้อยลูกผสม ชุด K97 ที่ผ่านจากการคัดเลือกช่วงที่ 1 จำนวน 106 ต้นพันธุ์ (โคลน) มาปลูกทดสอบ ที่ ศูนย์เกษตรอ้อยภาคกลาง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โดยใช้พันธุ์ K84-200 เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ เพื่อคัดเลือกช่วงที่ 2 มีการวางแผนแบบ RCB มี 2 ซ้ำ ระยะปลูก 1.4 x 0.5 เมตร โดยปลูกพันธุ์ละ 1 แถว แถวยาว 5 เมตร ระยะปลูก 1.4 x 0.5 เมตร ปลูกแบบท่อนคู่ห่าง ท่อนพันธุ์ประกอบด้วยดา 2 ตา ระยะเวลาทดลอง มีนาคม 2541-42 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก โดยอาศัยลักษณะทางการเกษตรเป็นหลักเกณฑ์ที่สำคัญ เช่น ลำต่อกอ ความสูง ขนาดลำ ทรงกอ ความหวาน และต้านทานต่อโรค-แมลง เป็นต้น เมื่อพิจารณาจากข้อมูลต่างๆ แล้วสามารถสรุปผลการทดลองของอ้อยปลูก พบว่า พันธุ์อ้อยลุกผสม ชุด K97 สามารถผ่านการคัดเลือกช่วงที่ 2 จำนวน 22 ต้นพันธุ์ คิดเป็น 20.75 % ได้แก่ ต้นพันธุ์ K97-4 K97-5 K97-6 K97-14 K97-15 K97-18 K97-27 K97-29 K97-32 K97-33 K97-36 K97-37 K97-40 K97-49 K97-56 K97-61 K97-63 K97-66 K97-775 K97-77 และ K97-78 ซึ่งต้นพันธุ์ที่คัดเลือกได้เหล่านั้น นำไปปลูกคัดเลือกในขั้นตอนต่อไป

รายชื่อคณะทำงาน
นายอดุลย์ พงษ์พัวศูนย์เกษตรอ้อยภาคกลาง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
นายพิเชษฐ์ สนธิสว่างศูนย์เกษตรอ้อยภาคกลาง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
นายมานพ มังพรมราชศูนย์เกษตรอ้อยภาคกลาง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
นายสุรชัย วงศ์ภักดิ์ศูนย์เกษตรอ้อยภาคกลาง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
นายอิทธิฤทธิ์ เจริญสวัสดิ์ศูนย์เกษตรอ้อยภาคกลาง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
นายสุรพล ถ้ำกระแสร์ศูนย์เกษตรอ้อยภาคกลาง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
นายชนะ กะรีวัตศูนย์เกษตรอ้อยภาคกลาง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี