การทดสอบปฏิกิริยาของอ้อยลูกผสม ชุด K94 ต่อโรคเหี่ยวเน่าแดง

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบหาพันธุ์ต้านทานโรคเหี่ยแดง การทดสอบกระทำในเรือนทดลอง ของศูนย์เกษตรอ้อยภาคกลาง ใช้เชื้อสาเหตุ Colletotrichu falcatum และ Fusarium moniliforme isolate ท่าม่วง ในแปลงรวบรวมพันธุ์ของศูนย์เกษตรอ้อยภาคกลาง จ.กาญจนบุรี ทดสอบกับอ้อยลูกผสม ชุด K94 จำนวน 8 พันธุ์ อ้อยลูกผสม ชุด K93 จำนวน 1 พันธุ์ รวม 9 พันธุ์ โดยมีพันธุ์ K84-69 K84-200 และอี่เหี่ยวแดง เป็นพันธุ์ตรวจสอบ รวมทั้งหมด 12 พันธุ์ ทำการปลูกเชื้อทั้ง 2 ชนิดในลำอ้อยเมื่อมีอายุ 6 เดือน โดยวิธี Wound plug method ปลูกเชื้อพันธุ์ละ 4 กระบะๆ ละ 5 ลำ และ control 1ลำ (ไม่ใส่เชื้อ) หลังจากนั้นตรวจดูอาการภายนอกเป็นระยะๆ ทุกสัปดาห์ เช่น ต้นเหลืองหรือยอดแห้ง หลังจากปลูกเชื้อได้ 2 เดือน ทำการตัดอ้อยผ่าลำอ้อยและตรวจดูอาการภายใน สี ความกว้าง การลามข้ามปล้องของแผล นับลำที่มีอาการ และให้คะแนนความรุนแรงตามอาการภายนอกและภายใน โดยใช้วิธีของ อัปสร และคณะ (2535) และ Abbott และ คณะ (1965) ประกอบกัน จากการทดลองพบว่า พันธุ์อ้อยที่แสดงปฏิกิริยาต้านทาน (R) ได้แก่ พันธุ์ K94-30 และ K94-80 พันธุ์อ้อยที่แสดงปฏิกิริยาต้านทนปานกลาง (MR) ได้แก่ พันธุ์ K94-23 K94-32 K94-42 K94-52 K94-123 K94-231 K84-69 (พันธุ์ตวจสอบ) และ K84-200 (พันธุ์ตวจสอบ) ส่วนพันธุ์ที่แสดงปฏิกิริยาทนทาน (T) ได้แก่ พันธุ์ K94-124 และ พันธุ์อีเหี่ยวแดง (พันธุ์ตวจสอบ)

รายชื่อคณะทำงาน
นายอดุลย์ พงษ์พัวศูนย์เกษตรอ้อยภาคกลาง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
นายพิเชษฐ์ สนธิสว่างศูนย์เกษตรอ้อยภาคกลาง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
นายมานพ มังพรมราชศูนย์เกษตรอ้อยภาคกลาง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
นายสุรชัย วงค์ภักดิ์ศูนย์เกษตรอ้อยภาคกลาง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
นายชรินทร์ สระทองหนศูนย์เกษตรอ้อยภาคกลาง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
นายสุรพล ถ้ำกระแสร์ศูนย์เกษตรอ้อยภาคกลาง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
นายชนะ กะรีวัตศูนย์เกษตรอ้อยภาคกลาง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี