การใช้ปูนโดโลไมต์ปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อยบางพันธ์ (อ้อยปลูกใหม่)

ปูนโดโลไมต์มีส่วนประกอบหลักคือ แคลเซียมประมาณ 30% แมกนีเซียมประมาณ 20% แคลเซียมมีประโยชน์คือลดความเป็นกรดของดินทำให้ดินเหนียวร่วนชุ่มชื้น แมกนีเซียมมีส่วนสำคัญคือ เป็นองค์ประกอบสำคัญคือ เป็นองประกอบสำคัญของคลอโรฟิล ทำให้ใบอ้อยเขียวขึ้น ประอาหารได้ดี และอ้อยโตเร็วขึ้น จากเหตุผลดังกล่าว จึงเหมาะที่น่าจะใช้เป็นวัสดุในการปรับปรุงดิน ดังนั้นจึงได้มีการศึกษาทดลองเกิดขึ้น เพื่อศึกษาอัตราการใช้ปูนโดโลไมต์ที่เหมาะสมในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อยมีการทดลองในไร่ทดลองของ ศูนย์เกษตรอ้อยภาคเหนือ จังหวัดลำปาง โดยวางแผนการทดลองแบบ Split plot in RCB มี 4 ซ้ำ Main plot ประกอบด้วยพันธุ์อ้อย เค.84-200 และ เอฟ.156 ส่วน Sub plot ประกอบด้วยการใส่ปูนโคโลไมต์ในอัตรา 0, 50, 100, 150, และ 200 กิโลกรัมต่อไร่ มีขนาดแปลงย่อยและพื้นที่เก็บเกี่ยว 6.4 ด 6.0 ตารางเมตร จากผลการทดลองของอ้อยปลูกใหม่ที่ปลูกในสภาพดินร่วนปนทราย มีปฏิกิริยาเป็นกรดปานกลาง ตลอดฤดูปลูกมีฝนตกวัดได้1,271.6 มิลลิเมตร พบว่าการใส่ปูนโดโลไมต์ที่อัตราต่าง ๆ กันทำให้ผลผลิตอ้อย จำนวนลำเข้าหีบ น้ำหนักต่อลำ คุณภาพความหวาน และผลผลิตน้ำตาล ไม่มีความแตกตางกันทางสถิติ แต่พอมีแนวโน้มว่าการใส่ปูนโดโลไมต์ในอัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ ทำให้ได้ผลผลิตอ้อยน้ำหนักต่อลำ และผลผลิตน้ำตาล เฉลี่ยของอ้อยทั้ง 2 พันธุ์สูงที่สุด ซึ่งจะต้องทำการติดตามศึกษาผลการทดลองในอ้อยตอปีที่ 1 และ 2 ต่อไป

รายชื่อคณะทำงาน
1. วิชัย ศิลปศักดิ์ขจร 
2. จิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์ 
3. วีรวัฒน์ กิ่งนอก