การทดลองปุ๋ยเคมีอัตราต่าง ๆ

การศึกษาการใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 0,50,100,150 และ 200กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ยมูลไก่ อัตรา 6 คิว/ไร่ ไถคลุกเคล้ากับดินก่อนปลูกอ้อย การใส่ปุ๋ยเคมีแบ่งใส่ 2 ครั้งๆ ละเท่าๆ กัน ครั้งแรกใส่พร้อมปลูกครั้งที่ 2 ใส่เมื่ออ้อยอายุ 3 เดือน ทำการทดลองที่ศูนย์เกษตรอ้อยภาคตะวันออก ดินร่วนปนทราย มีฤทธิ์เป็นกรดเล็กน้อย อินทรีย์วัตถุต่ำ ฟอสฟอรัสสูงมาก โปแตสเซียมต่ำ อาศัยน้ำฝนตามธรรมชาติ ระหว่างเดือนมีนาคม 2527 - มีนาคม 2529 ระยะเวลา 2 ปี อ้อยปลูกและอ้อยตอ 1 ผลปรากฎว่า การใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร่ แบ่งใส่ 2 ครั้ง ๆ ละ 25 กก./ไร่ ครั้งแรกใส่พร้อมปลูกอ้อย และเมื่ออ้อยอายุ 3 เดือน ให้รายได้สุทธิคงเหลือสูงกว่าการใส่ปุ๋ยเคมีอัตรา 200 กก./ไร่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

รายชื่อคณะทำงาน
4. นายธวัช ตินนังวัฒนะ 
2. น.ส.วิมลลักษณ์ หัสรังค์ 
1. น.ส.ทิพาวดี ตินนังวัฒนะ 
5. นายพิชัย ไชยมหาพฤกษ์ 
3. นายชรินทร์ สระทองหน 
6. นายสมชัย ผลิผล