การทดลองเปรียบเทียบปุ๋ย Fertilizer Trial of Sugarcane

การศึกษาการใช้ปุ๋ยชนิดต่างๆ คือ ปุ๋ยอินทรีย์, ปุ๋ยวิทยาศาสตร์และปุ๋ยผสมในอัตราต่างๆ กันที่ศูนย์เกษตรอ้อยภาคตะวันออกระหว่างเดือนเมษายน 2526 ถึง เดือนมีนาคม 2529 ในสภาพดินร่วนปนทรายเป็นกรดแก่ อินทรีย์วัตถุต่ำ ฟอสฟอรัสสูง โปแตสเซียมต่ำ ปรากฎว่าในอ้อยปลูกไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติระหว่างปุ๋ยทุกสูตรต่อคุณภาพและผลผลิตอ้อย ส่วนในอ้อยตอปีที่ 1 และปีที่ 2 นั้น การใช้ปุ๋ยชนิดต่างๆ กันและอัตราต่างๆ กันไม่ทำให้ผลผลิตและรายได้แตกต่างกันทางสถิติ แต่มีผลต่อคุณภาพความหวาน คือ การใช้ปุ๋ยกากละหุ่งเพียงอย่างเดียวในอัตราตั้งแต่ 100-250 กก./ไร่ หรือใช้ผสมกับปุ๋ยสูตร 15-15-15 ในอัตราต่ำๆ (20-40 กก./ไร่) จะมีผลทำให้ ค่า ซี.ซี.เอส. ต่ำกว่าการใช้ปุ๋ย 15-15-15 อัตรา 100 กก./ไร่อย่างเดียว หรือใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 60 กก./ไร่ ปนกับกากละหุ่ง 100 กก. ต่อไร่หรือปนกับมูลไก่อัตร 2 คิว/ไร่

รายชื่อคณะทำงาน
2. น.ส.วิมลลักษณ์ หัสรังค์ 
1. น.ส.ทิพาวดี ตินนังวัฒนะ 
4. นายพิชัย ไชยมหาพฤกษ์ 
3. นายชรินทร์ สระทองหน 
5. นายสมชัย ผลิผล 
6. นายอุดมพงศ์ อนุกูลการกุศล(บ.สยามน้ำมันละหุ่ง จำกัด)