การทดลองใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชในไร่อ้อย Chemical weed control test in field

การทดลองใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชในไร่อ้อย เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2524 - กุมภาพันธ์ 2526 ที่ไร่กสิกร ม.7 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ในสภาพดินร่วนปนทราย เป็นกรดเล็กน้อยอินทรีย์วัตถุ ฟอสฟอรัสและโปแตสเซียมต่ำ ผลปรากฎว่า การกำจัดวัชพืชโดยใช้สารเคมีชนิดต่างๆ กัน ฉีดคุมฆ่าวัชพืชและแรงงานคนซึ่งใช้จอบกำจัดวัชพืชในไร่อ้อยไม่มีผลให้ผลผลิตและคุณภาพอ้อยพันธุ์เอฟ. 140 แตกต่างกัน

รายชื่อคณะทำงาน
1. น.ส. ทิพาวดี ตินนังวัฒนะศูนย์เกษตรอ้อยภาคตะวันออก อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
2. น.ส. วิมลลักษณ์ หัสรังค์ศูนย์เกษตรอ้อยภาคตะวันออก อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
4. นายธวัช ตินนังวัฒนะศูนย์เกษตรอ้อยภาคตะวันออก อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
5. นายพิชัย ไชยมหาพฤกษ์ศูนย์เกษตรอ้อยภาคตะวันออก อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
6. นายสมยศ สุจิณโณศูนย์เกษตรอ้อยภาคตะวันออก อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
3. นายชรินทร์ สระทองหนศูนย์เกษตรอ้อยภาคตะวันออก อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี