การคัดเลือกช่วงที่ 2 ของอ้อยลูกผสมชุด K96 (อ้อยปลูก)

ศูนย์เกษตรอ้อยภาคกลาง จ.กาญจนบุรี สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ได้ทำการผสมพันธุ์อ้อยลูกผสมชุด K96 เพื่อคัดเลือกพันธุ์ใหม่ที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมเขตภาคกลาง โดยการนำพันธุ์อ้อยลูกผสมชุด K96 ที่ผ่านการคัดเลือกช่วงที่ 1 จำนวน 529 พันธุ์ (โคลน) มาปลูกทดสอบ ที่ศูนย์เกษตรอ้อยภาคกลาง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โดยใช้ พันธุ์ K84-200 เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ เพื่อคัดเลือกช่วงที่ 2 มีการวางแผนแบบ RCB มี 2 ซ้ำ ระยะปลูก 1.4 x 0.5 เมตร โดยปลูกพันธุ์ละ 1 แถว แถวยาว 5 เมตร ระยะปลูก 1.4 x 0.5 เมตร ปลูกแบบท่อนคู่ห่าง ท่อนพันธุ์ประกอบด้วยตา 2 ตา ระยะเวลาการทดลอง มีนาคม 2541-43 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก โดยอาศัยลักษณะทางการเกษตรเป็นหลักเกณฑ์ที่สำคัญ เช่น ลำต่อกอ ความสูง ขนาดลำ ทรงกอ ความหวาน และต้านทานต่อโรค-แมลง เป็นต้น เมื่อพิจารณาจากข้อมูลต่างๆ แล้ว สามารถสรุปผลการทดลองของอ้อยปลูก พบว่า พันธุ์อ้อยลูกผสมชุด K96 สามารถผ่านการคัดเลือกช่วงที่ 2 จำนวน 33 ต้นพันธุ์ คิดเป็น 6.24%ได้แก่ K96-9 K96-18 K96-19 K96-37 K96-40 K96-43 K96-51 K96-55 K96-58 K96-65 K96-120 K96-149 K96-152 K96-160 K96-162 K96-167 K96-195 K96-201 K96-210 K96-273 K96-293 K96-307 K96-342 K96-343 K96-345 K96-426 K96-429 K96-437 K96-452 K96-454 K96-463 K96-470 K96-501 และ K96-523 ซึ่งต้นพันธุ์ที่คัดเลือกได้เหล่านั้น นำไปปลูกคัดเลือกในขั้นตอนต่อไป

รายชื่อคณะทำงาน
นายอดุลย์ พงษ์พัวศูนย์เกษตรอ้อยภาคกลาง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
นายพิเชษฐ์ สนธิสว่างศูนย์เกษตรอ้อยภาคกลาง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
นายมานพ มังพรมราชศูนย์เกษตรอ้อยภาคกลาง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
นายสุรชัย วงศ์ภักดิ์ศูนย์เกษตรอ้อยภาคกลาง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
นายอิทธิฤทธิ์ เจริญสวัสดิ์ศูนย์เกษตรอ้อยภาคกลาง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
นายสุรพล ถ้ำกระแสร์ศูนย์เกษตรอ้อยภาคกลาง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
นายชนะ กะรีวัตศูนย์เกษตรอ้อยภาคกลาง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี