การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันและกำจัดโรคสมัทของอ้อย

ชาวไร่อ้อยส่วนใหญ่ในเขตอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เดิมนิยมปลุกอ้อยพันธุ์ เอฟ 134 ซึ่งเป็นอ้อยพันธุ์ที่เคยต้านทานโรคสมัท อ้อยที่เป็นดรคแล้วจะเกิดการแตกหน่อขึ้นมากมาย แต่ไม่เจริญเติบโตเป็นลำอ้อยได้ และชาวไร่อ้อยยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับโรคสมัทและวิธีการป้องกันกำจัดที่ถูกวิธี จึงทำให้โรคสมัทแพร่ระบาดทั่วไปกับอ้อยพันธุ์ เอฟ 134 ทุกปี จนอ้อยพันธุ์นี้อ่อนแอต่อโรคสมัท ไม่สามารถไว้ตอได้ ชาวไร่อ้อยต้องปลูกอ้อยใหม่ทุกปี ศูนย์เกษตรอ้อยภาคตะวันออก จึงได้นำเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคสมัทมาเลี้ยงบนอาหารที่ผสมสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา 6 ชนิด ในอัตราความเข้มข้นต่างๆ กัน ณ ห้องปฏิบัติการ ศูนย์เกษตรอ้อยภาคตะวันออก ผลการทดลองได้สารเคมีที่สามารถยับยั้ง การเจริญเติบโตของเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคสมัท 4 ชนิด ๆ ละ 2 อัตรา จึงนำสารเคมีที่ 4 ชนิด มาแช่ท่อนพันธุ์อ้อยนาน 30 นาที ก่อนปลูกในไร่กสิกรที่เคยมีโรคสมัท อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี วางแผนปลูกแบบ RCB มี 9 กรรมวิธี 4 ซ้ำ ระยะปลูก 1.3 x 4 x 8 เมตร ทำการฉีดพ่นสารเคมีฯ ทั้ง 4 ชนิด ๆ ละ 2 อัตรา ฉีดทุกเดือน จนอ้อยอายุครบ 5 เดือน พบว่า แมนโคเซบ (Mancozeb) ชื่อทางกาค้า แมนเซท 200 ( Manzeb 200) 500PPM อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร แช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลกและฉีดบนอ้อย ทุกเดือน จนอ้อยอายุ 5 เดือน จะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อราสมัทได้ จนทำให้ผลตอบแทนรายด้สูงกว่า การใช้สารเคมีชนิดอื่นๆ หรือไม่ใช้สารเคมีฯ เลย

รายชื่อคณะทำงาน
นางทิพาวดี ตินนังวัฒนะศูนย์เกษตรอ้อยภาคตะวันออก อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
น.ส.ดลฤดี เหลี่ยมเคลือบศูนย์เกษตรอ้อยภาคตะวันออก อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
น.ส.จุฬาณี โกวิทยาศูนย์เกษตรอ้อยภาคตะวันออก อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
นายอนันต์ นนท์เจริญศูนย์เกษตรอ้อยภาคตะวันออก อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี