การทดลองใช้ อามิ-อามิ อาหารพืชบำรุงดินชนิดน้ำกับการปลูกอ้อย

การทดลอง การใช้ Ami-Ami อาหารพืชบำรุงดิน ในรูปต่างๆ ได้แก่ Ami-Ami G, Ami-Ami L และ AMINA ในไร่อ้อย (อ้อยปลูก) ที่ ศูนย์เกษตรอ้อยภาคกลาง (แปลงดอนเจดีย์) ดินร่วนปนซิลท์ มีการวางแผนแบบ RCB มี 3 ซ้ำ และมี 16 สิ่งทดลอง ได้แก่ การใช้ Ami-Ami 3 รูป ( Ami-Ami G, Ami-Ami L , AMINA) และ 3 อัตรา (600,900,1200 ลิตร/ไร่) การใช้ปุ๋ยเคมี 2 ลิตร (15-15-15,16-20-0) และ 3 อัตรา (50,75,100 กก./ไร่) เปรียบเทียบกับการไม่ใส่ปุ๋ยเลย (Cotrol) โดยทดสอบ 2 ฤดูกาล (2539-41) เฉพาะอ้อยปลูกใหม่เท่านั้น พันธุ์อ้อยที่ปลูกคือพันธุ์ K88-92 ขนาดแปลงย่อย 1.3 x 6 x 10 เมตร อายุเก็บเกี่ยว 12 เดือน ให้ผลสรุป (2539/40,40/41) ดังนี้ พบว่า การใช้การปุ๋ยเคมี และ Ami-Ami ในรูปต่างๆ มีแนวโน้มให้ผลผลิตอ้อย แตกต่างทางสถิติ และสูงกว่า Control (12.144 ตัน/ไร่) ประมาณ 32% แต่การใช้ปุ๋ยเคมี กับการใช้ Ami-Ami ทุกรูป ให้ผลใกล้เคียงกันสำหรับการใช้ Ami-Ami ทั้ง 3 รูป ให้ผลใกล้เคียงกันเช่นกัน แต่การใช้ Ami-Ami G มีแนวโน้มให้ผลผลิตอ้อย เฉลี่ย ดีกว่า การใช้ AMINA และ Ami-Ami L ตามลำดับ อัตราที่ใช้ 600-900 ลิตร/ไร่

รายชื่อคณะทำงาน
นายรณยุทธ์ สัตยานิคมศูนย์เกษตรอ้อยภาคกลาง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
นายสมปอง ว่องประเสริฐศูนย์เกษตรอ้อยภาคกลาง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
นายพยัคฆ์ นครินทร์ศูนย์เกษตรอ้อยภาคกลาง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี