การทดสอบปฏิกิริยาของอ้อยลูกผสม ชุด K93 ต่อโรคเหี่ยวเน่าแดง

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบหาพันธุ์ต้านทานโรคเหี่ยวแดง การทดสอบกระทำในเรือนทดลองของ ศูนย์เกษตรอ้อยภาคกลาง ใช้เชื้อสาเหตุ Colletotrichum falcatum และ Fusarium moniliforme isolate ท่าม่วง ในแปลงรวบรวมพันธุ์ของศูนย์เกษตรอ้อยภาคกลาง จ.กาญจนบุรี ทดสอบกับอ้อยลูกผสม ชุด K93 จำนวน 9 พันธุ์ โดยมีพันธุ์ K84-200 เป็นพันธุ์ตรวจสอบ รวมทั้งหมด 11 พันธุ์ ทำการปลูกเชื้อทั้ง 2 ชนิด ในลำอ้อยเมื่อมีอายุ 6 เดือน โดยวิธี Woud plug method ปลูกเชื้อพันธุ์ละ 4 กระบะ ๆ ละ 5 ลำ และcontrol 1 ลำ (ไม่ใส่เชื้อ) หลังจากนั้นตรวจดูอาการภายนอกเป็นระยะ ๆ ทุกสัปดาห์ เช่น ต้นเหลืองหรือยอดแห้ง หลังจากปลูกเชื้อได้ 2 เดือน ทำการตัดอ้อยผ่าลำอ้อยและตรวจดูอาการภายใน สี ความกว้าง การลามข้ามปล้องของแผล นับลำที่มีอาการ และให้คะแนนความรุนแรงตามอาการภายนอกและภายใน โดยใช้วิธีของ อัสร และคณะ (2535) และ Abbott และ คณะ (1965) ประกอบกัน จากการทดลองพบว่า พันธุ์อ้อยที่แสดงปฏิกิริยาต้านทาน (R) ได้แก่ พันธุ์ K93-355 พันธุ์อ้อยที่แสดงปฏิกิริยาต้านทานปานกลาง (MR) ได้แก่ พันธุ์ K93-256 K93-347 และ K84-200 (พันธุ์ตรวจสอบ) พันธุ์อ้อยที่แสดงปฏิกิริยาค่อนข้างอ่อนแอ (MS) ได้แก่ K93-207 K93-219 K93-236 พันธุ์อ้อยที่แสดงปฏิกิริยาอ่อนแอ (S) ได้แก่ พันธุ์ K93-118 และ K93-318 พันธุ์อ้อยที่แสดงปฏิกิริยาอ่อนแอมาก (HS) ได้แก่ พันธุ์ K93-84 และ K84-69 (พันธุ์ตรวจสอบ)

รายชื่อคณะทำงาน
นายอดุลย์ พงษ์พัวศูนย์เกษตรอ้อยภาคกลาง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
นายพิเชษฐ์ สนธิสว่างศูนย์เกษตรอ้อยภาคกลาง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
นายมานพ มังพรมราชศูนย์เกษตรอ้อยภาคกลาง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
นายสุรชัย วงศ์ภักดิ์ศูนย์เกษตรอ้อยภาคกลาง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
นายชรินทร์ สระทองหนศูนย์เกษตรอ้อยภาคกลาง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
นายสุรพล ถ้ำกระแสร์ศูนย์เกษตรอ้อยภาคกลาง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
นายชนะ กะรีวัตศูนย์เกษตรอ้อยภาคกลาง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี