การคัดเลือกช่วงที่ 2 ของอ้อยลูกผสม ชุด K97 (อ้อยปลูก)
การคัดเลือกช่วงที่ 2 ของอ้อยลูกผสมชุด K96 (อ้อยปลูก)
การใช้ปูนโดโลไมต์ปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อยบางพันธ์ (อ้อยปลูกใหม่)
การทดลองใช้ อามิ-อามิ อาหารพืชบำรุงดินชนิดน้ำกับการปลูกอ้อย
การทดลองใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชในไร่อ้อย Chemical weed control test in field
การทดลองปฏิกิริยาของอ้อยลูกผสม ชุด K93 ต่อโรคเหี่ยวเน่าแดง
การทดลองปุ๋ยเคมีอัตราต่าง ๆ
การทดลองเปรียบเทียบปุ๋ย Fertilizer Trial of Sugarcane
การทดสอบปฏิกิริยาของอ้อยลูกผสม ชุด K93 ต่อโรคเหี่ยวเน่าแดง
การทดสอบปฏิกิริยาของอ้อยลูกผสม ชุด K94 ต่อโรคเหี่ยวเน่าแดง
การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันและกำจัดโรคสมัทของอ้อย
การปรับตัวของพันธุ์อ้อยแต่ละท้องถิ่นในเขตภาคกลาง (ปี 2541/42)
12345678